23-10-17

Laat jongens, jongens zijn zodat meisjes, meisjes blijven.

De campagne van Sire, ‘Laat jongens, jongens zijn’ heeft de discussie rond gendergelijkheid flink doen opwaaien en tongen losgemaakt. Al decennialang worden via de media bepaalde opvattingen en levenshoudingen de wereld ingestuurd die door voortdurende herhaling als waarheid worden ervaren. Wie deze mening niet deelt, wordt meteen tegengesproken of als oerconservatief beschouwd. Iedereen spreekt over vrije meningsuiting, maar het intellectueel verzet is vaak hard, brutaal en agressief. Men moet moed hebben om zijn mening te uiten. Gendergelijkheid is voortgekomen vanuit het standpunt ‘gelijk werk, gelijk loon’ om een einde te maken aan de ongelijkheid tussen man en vrouw. Dit is een rechtvaardige eis waarvoor men een eeuw lang heeft moeten strijden. Te lang heeft de mannenmaatschappij de wereld gedomineerd. Ieder weldenkend mens is het er mee eens dat vrouwen dezelfde rechten en plichten hebben als mannen en dezelfde maatschappelijke mogelijkheden krijgen. Het is echter een ernstige denkfout als men geen onderscheid maakt tussen ‘gelijkheid’ en ‘verscheidenheid’. Mannen en vrouwen hebben absoluut gelijke rechten, maar ze zijn ‘verschillend’ en dat geldt ook voor jongens en meisjes. Verscheidenheid heeft met eigenheid te maken en niets met gelijkheid of ongelijkheid. Het DNA bepaalt bij alle levende wezens de eigenheid op basis van functionele keuzes binnen het geheel. In de moderne psychologie noemt men dit de ‘biologische benadering’.

 

De mens is geen zelfbepalend wezen

Lang is men er vanuit gegaan dat de mens een zelfbepalend wezen is, men noemt dit de ‘maakbare mens’. Men dacht dat men door de intellectuele ontwikkeling in staat zou zijn een wereld de creëren naar eigen inzichten. De zware milieuvervuiling, de opwarming van de aarde, de uitputting van de grondstoffen en degeneratie van de mensheid zijn er de tragische gevolgen van. Straks zullen er zelfdenkende computers zijn, maar zonder beheersing kan dat een ramp worden. De ecologie en de genetica zijn twee recente disciplines die ons denken drastisch hebben veranderd. We leren anders met alles omgaan, vertrekken vanuit nieuwe levenswaarden en laten ons niet meer meesleuren door de stroom van ongegronde theorieën. Jongens en meisjes hebben gelijke rechten en mogelijkheden, maar ze zijn verschillend in denken en handelen en dat is een voorrecht. Het is goed dat de lijn niet meer zo strak wordt getrokken zoals in de eerste helft van de vorige eeuw toen er aparte jongens- en meisjesscholen waren en strikte kleding- en gedragsregels werden opgelegd. Niemand stoort er zich aan dat meisjes met jongensspeelgoed spelen of omgekeerd. Het afdwingen van een strikte gelijkheid druist in tegen het unieke principe van de verscheidenheid.

 

‘Kind en Gezin’ een organisatie die de belangen van het gezin behartigt stuurde een medewerkster op pad om de speelgoedwinkels te controleren op gendergelijkheid. Men stelde vast dat er nog altijd een jongens- en meisjesafdeling is en dat moet volgens deze organisatie dringend veranderen. Het speelgoed moet door elkaar gemengd worden. De winkeliers zien dat niet zitten omdat meisjes meteen naar de afdeling van het meisjesspeelgoed rennen en de jongens naar hun afdeling. De keuze van het speelgoed wordt niet door ‘Kind en Gezin’ bepaald, maar door het DNA van het kind. Dat jongens ravotten, risico’s durven nemen, uitdagingen aangaan en graag de held uithangen, ligt genetisch vast. Dat meisjes voorzichtig en bezorgd zijn, gemakkelijk verantwoordelijkheid dragen en gezond verstand gebruiken ligt eveneens in hun DNA opgesloten en zorgt voor hun eigenheid.

 

Verouderde opvatting

Genderneutrale opvoeding is lang in geweest en zeker nog niet uitgestorven, maar toch zien we een grondige verandering plaatsvinden. Er komt steeds meer verzet tegen deze foute denkwijze. Onlangs las ik op Internet een berichtje van een moeder van drie flinke dochtertjes die genderneutrale opvoeding onzin noemde. Men voedt kinderen op volgens hun eigenheid die in de persoonlijkheid of het temperament is vastgelegd. Vroeger hanteerde men een sterke scheiding tussen het fysieke en de psyche, nu zien we dit als twee aspecten van eenzelfde eenheid. Ook het kind is een eenheid van lichaam en geest en is met zijn omgeving verbonden. Ik heb enkele discussies gevolgd via tv-debatten. Het viel me op dat verdedigers van gendergelijkheid vastzitten in een totaal verouderde opvatting die teruggaat tot de jaren zeventig van de vorige eeuw. In geen geval wensten ze in te gaan op de biologische benadering, want daar houdt hun verhaal op. Het is niet gemakkelijk om een vastgeroeste opvatting los te laten.

 

Positieve ontwikkeling

Het ziet er naar uit dat men anders begint te denken, teruggrijpt naar echte levenswaarden en zich minder laat meesleuren door doctrines en holle woorden. De ecologie heeft ons geleerd dat wij niet ongestraft de natuurwetten kunnen overtreden, maar dat we onszelf straffen. De genetica leert ons dat de persoonlijkheid is aangeboren en in het gender is vastgelegd zodat ieder mens uniek is. Deze uniciteit moeten we koesteren, verder uitbouwen en bijsturen. Werken aan onszelf betekent van binnenuit. De bron van onze mogelijkheden en competenties is ons DNA. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes mogen weer zichzelf zijn, diversiteit is niet langer een vloek, maar een rijkdom. Een tijd lang werden alleen mannelijke beroepstitels gebruikt, ook dat enge pad heeft men verlaten. Nu spreekt men weer over politicus en politica, over een leraar en een lerares, een advocaat en advocate enz. Dat zorgt voor duidelijkheid en zet het gender weer voorop. Onze taal kent geen gendergelijkheid. Vanuit een fanatieke houding willen sommige actiegroepen hun ideeën in wetten laten gieten zodat de overheid er controle over heeft. Gaat dit niet echt te ver? Laat mensen zelf beslissen wat ze zinnig en onzinnig vinden. Afdwingen en opdringen is altijd verkeerd. Nu jongens weer jongens mogen zijn zodat meisjes, meisjes kunnen blijven is er weer hoop dat onze samenleving zich normaliseert en dat is een positieve ontwikkeling.

16:07 Gepost door Jan Dries in Gezondheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-10-17

Ken je jezelf wel? Persoonlijkheidsanalyse opent nieuwe mogelijkheden

Het is vreemd dat weinig mensen zichzelf goed kennen of een verkeerd idee hebben over wie ze echt zijn. Nochtans is het een groot voordeel als u inzicht hebt in uw persoonlijkheid. U kunt uw minder prettige eigenschappen verbeteren, problemen vermijden of oplossen en uw omgang met anderen verloopt veel gemakkelijker. Uw persoonlijkheid is aangeboren en ligt in uw DNA vast. U hebt niet alleen uiterlijk kenmerken van uw ouders en grootouders geërfd, maar uw temperament is samengesteld uit persoonskenmerken van hen. De tijd dat men dacht dat de mens een ‘zelfbepalend wezen’ is, zodat men zelf kan bepalen wie men graag zou willen zijn, is al lang voorbij. In de psychologie spreekt men van de ‘biologische benadering’ en houdt men steeds meer rekening met aangeboren eigenschappen. Dit betekent niet dat we geen eigen inbreng hebben, integendeel, we kunnen ons bijsturen, verbeteren en ontwikkelen binnen de vastgelegde persoonlijkheid en dat biedt grote voordelen. Er zijn mensen die vanuit hun aangeboren kwaliteiten heel ordelijk zijn. Ze wonen in een kraaknet huis of op het werk verlaten ze nooit het kantoor zonder dat hun bureau is opgeruimd. Meestal valt er niets op te ruimen want ze houden alles netjes bij tijdens hun werkzaamheden. Hun leven wordt door orde, netheid, beleefdheid en strikte regels bepaald. Er zijn mensen die precies omgekeerd zijn en genieten van een gezellige slordigheid. Door het inbouwen van leefregels en disciplines is het mogelijk dat het ordelijk type niet overgaat in dwangmatig handelen terwijl het nonchalante type de noodzakelijk orde in zijn leven kan inbouwen. We kunnen van een ordelijk type geen wanordelijkje type maken of omgekeerd.

 

Typologie

Typologie is een methode die in de persoonlijkheidsanalyse gebruikt wordt om uw aangeboren temperament te achterhalen. In ieder temperament zitten vier groepen van kwaliteiten of persoonskenmerken die analoog zijn aan de vier oerelementen Vuur, Water, Lucht en Aarde. Vuur heeft warm als hoofdkwaliteit en uit zich in krachtige en gedreven persoonskenmerken. Water is de tegenpool en heeft als hoofdkenmerk koud en staat voor gevoelig, meelevend en bereidheid om anderen te helpen. Lucht heeft vocht als hoofdkenmerk en staat voor beweeglijkheid, snel in denken en handelen en voor een rijke fantasie. Aarde is zijn tegenpool en heeft droog als hoofdkenmerk en staat voor gevoel voor orde, netheid en correctheid in denken en handelen. In de typologie worden aan de hand van een vraaggesprek of het bespreken van een bepaalde situatie waar u zich al dan niet in herkent, de verhoudingen van deze vier kenmerken bepaald. Het dominerend element zegt welk type u bent.

 

U bent een Vuurtype als u gedreven bent, recht door zee gaat, voor uw overtuiging uitkomt, graag in discussie gaat en gemakkelijk de leiding neemt. U bent een Watertype als u fijngevoelig bent, van stilte kunt genieten of ontroert geraakt van de schoonheid van een zonsondergang. Als u graag andere mensen helpt en meevoelt met het leed in deze wereld. U bent een Luchttype als u sportief bent aangelegd, als u voortdurend in beweging bent, snel in denken en handelen en u direct alles door hebt. U bent een Aardetype als u met beide voeten op de grond staat, steeds op zoek bent naar veiligheid en zekerheid, orde en netheid belangrijk voor u zijn, als u van concrete dingen houdt en steeds op zoek bent naar stabiliteit. De andere elementen die in uw temperament aanwezig zijn bepalen uw gedrag omdat elementen elkaar beïnvloeden. Water blust het Vuur en Aarde brengt stabiliteit in het te beweeglijk leven van het Luchttype. Met een temperamententest krijgt u een vrij nauwkeurig beeld over uw persoonlijkheid, zowel over uw positieve als negatieve kwaliteiten en leert u bijsturen.

 

Fysionomiek

Fysionomiek of gelaatkunde is de studie die zich bezighoudt met het bepalen van het temperament aan de hand van uiterlijke kenmerken, eigenschappen en structuren. Het klinkt misschien vreemd of verrassend dat we van uw gezicht en lichaamsbouw de bijbehorende persoonlijkheid aflezen. Dit is helemaal niet vreemd, het is gewoon genetica. U erft van uw ouders en grootouders fysieke kenmerken die verbonden zijn met persoonskenmerken. Een Luchttype heeft een slanke lichaamsbouw, een soepel spierstelsel en beweegt zich heel gemakkelijk. Deze fysieke vlotheid vinden we terug in zijn even vlotte denken en handelen. Een rustig Watertype dat fijngevoelig is ingesteld heeft gemakkelijk een mollige lichaamsbouw, een smalle mond met dikke lippen en een ronde gezichtsrand die met de kin samenvloeit. Bij een oogopslag bepalen we aan de hand van dergelijke lichamelijke kenmerken iemand zijn persoonlijkheid. Dat is erg handig tijdens een gesprek omdat u zich dan aanpast aan de persoonlijkheid van uw gesprekspartner. Fysionomiek is handig binnen de dienstverlenende beroepen omdat men met mensen werkt.

 

Wordt persoonlijkheidsanalist

Het is erg handig om een beter inzicht in uw eigen persoonlijkheid te krijgen. Dat is de enige mogelijkheid om aan zelfontwikkeling te doen. U leert uw partner en uw kinderen beter kennen zodat het leven aangenamer verloopt en conflicten vermeden worden. Binnen het privéleven kunt u enorm veel doen als u over deze kennis beschikt. Op professioneel vlak is het al even belangrijk. Als u beroepshalve met mensen in contact komt, dringt u meteen door in de persoonlijkheidstructuur en gedrag en weet u hoe u zo iemand het best benadert. Dat is belangrijk in iedere vorm van dienstverlening, maar ook in de verkoop en andere sectoren. Zit u in de verzekeringsbranche, werkt u bij de politie of op een advocatenkantoor, ben u actief in zorgsector of werkt u als verkoper, overal waar u mensen ontmoet, doorgrondt u hen op doeltreffende en onopvallende manier. Persoonlijkheidsanalyse is een prachtige discipline om uzelf beter te leren kennen en om op professioneel vlak anders met mensen om te gaan. Het helpt u om snel resultaat te bereiken door individuele adviezen en begeleiding aan te reiken.

 

Kortlopende opleiding

Wenst u Persoonlijkheidsanalist te worden of gewoon uit persoonlijke interesse u beter zelf leren kennen, volstaat het om een kortlopende opleiding te volgen aan een van de vier leslocaties van de vzw Europese Academie. Deze opleiding omvat de vakken Typologie en Fysionomiek waarin eveneens aandacht wordt besteed aan gesprekstechnieken, lichaamstaal en constitutieleer. Deze opleiding kan gecombi-neerd worden met Psychosociale basiskennis, Bach Bloemenremedies, Gedrags-veranderingen of andere mogelijkheden. Persoonlijkheidsanalyse is de stap naar veel mogelijkheden, maar het is vooral de eerste stap naar uzelf.