03-10-17

Ken je jezelf wel? Persoonlijkheidsanalyse opent nieuwe mogelijkheden

Het is vreemd dat weinig mensen zichzelf goed kennen of een verkeerd idee hebben over wie ze echt zijn. Nochtans is het een groot voordeel als u inzicht hebt in uw persoonlijkheid. U kunt uw minder prettige eigenschappen verbeteren, problemen vermijden of oplossen en uw omgang met anderen verloopt veel gemakkelijker. Uw persoonlijkheid is aangeboren en ligt in uw DNA vast. U hebt niet alleen uiterlijk kenmerken van uw ouders en grootouders geërfd, maar uw temperament is samengesteld uit persoonskenmerken van hen. De tijd dat men dacht dat de mens een ‘zelfbepalend wezen’ is, zodat men zelf kan bepalen wie men graag zou willen zijn, is al lang voorbij. In de psychologie spreekt men van de ‘biologische benadering’ en houdt men steeds meer rekening met aangeboren eigenschappen. Dit betekent niet dat we geen eigen inbreng hebben, integendeel, we kunnen ons bijsturen, verbeteren en ontwikkelen binnen de vastgelegde persoonlijkheid en dat biedt grote voordelen. Er zijn mensen die vanuit hun aangeboren kwaliteiten heel ordelijk zijn. Ze wonen in een kraaknet huis of op het werk verlaten ze nooit het kantoor zonder dat hun bureau is opgeruimd. Meestal valt er niets op te ruimen want ze houden alles netjes bij tijdens hun werkzaamheden. Hun leven wordt door orde, netheid, beleefdheid en strikte regels bepaald. Er zijn mensen die precies omgekeerd zijn en genieten van een gezellige slordigheid. Door het inbouwen van leefregels en disciplines is het mogelijk dat het ordelijk type niet overgaat in dwangmatig handelen terwijl het nonchalante type de noodzakelijk orde in zijn leven kan inbouwen. We kunnen van een ordelijk type geen wanordelijkje type maken of omgekeerd.

 

Typologie

Typologie is een methode die in de persoonlijkheidsanalyse gebruikt wordt om uw aangeboren temperament te achterhalen. In ieder temperament zitten vier groepen van kwaliteiten of persoonskenmerken die analoog zijn aan de vier oerelementen Vuur, Water, Lucht en Aarde. Vuur heeft warm als hoofdkwaliteit en uit zich in krachtige en gedreven persoonskenmerken. Water is de tegenpool en heeft als hoofdkenmerk koud en staat voor gevoelig, meelevend en bereidheid om anderen te helpen. Lucht heeft vocht als hoofdkenmerk en staat voor beweeglijkheid, snel in denken en handelen en voor een rijke fantasie. Aarde is zijn tegenpool en heeft droog als hoofdkenmerk en staat voor gevoel voor orde, netheid en correctheid in denken en handelen. In de typologie worden aan de hand van een vraaggesprek of het bespreken van een bepaalde situatie waar u zich al dan niet in herkent, de verhoudingen van deze vier kenmerken bepaald. Het dominerend element zegt welk type u bent.

 

U bent een Vuurtype als u gedreven bent, recht door zee gaat, voor uw overtuiging uitkomt, graag in discussie gaat en gemakkelijk de leiding neemt. U bent een Watertype als u fijngevoelig bent, van stilte kunt genieten of ontroert geraakt van de schoonheid van een zonsondergang. Als u graag andere mensen helpt en meevoelt met het leed in deze wereld. U bent een Luchttype als u sportief bent aangelegd, als u voortdurend in beweging bent, snel in denken en handelen en u direct alles door hebt. U bent een Aardetype als u met beide voeten op de grond staat, steeds op zoek bent naar veiligheid en zekerheid, orde en netheid belangrijk voor u zijn, als u van concrete dingen houdt en steeds op zoek bent naar stabiliteit. De andere elementen die in uw temperament aanwezig zijn bepalen uw gedrag omdat elementen elkaar beïnvloeden. Water blust het Vuur en Aarde brengt stabiliteit in het te beweeglijk leven van het Luchttype. Met een temperamententest krijgt u een vrij nauwkeurig beeld over uw persoonlijkheid, zowel over uw positieve als negatieve kwaliteiten en leert u bijsturen.

 

Fysionomiek

Fysionomiek of gelaatkunde is de studie die zich bezighoudt met het bepalen van het temperament aan de hand van uiterlijke kenmerken, eigenschappen en structuren. Het klinkt misschien vreemd of verrassend dat we van uw gezicht en lichaamsbouw de bijbehorende persoonlijkheid aflezen. Dit is helemaal niet vreemd, het is gewoon genetica. U erft van uw ouders en grootouders fysieke kenmerken die verbonden zijn met persoonskenmerken. Een Luchttype heeft een slanke lichaamsbouw, een soepel spierstelsel en beweegt zich heel gemakkelijk. Deze fysieke vlotheid vinden we terug in zijn even vlotte denken en handelen. Een rustig Watertype dat fijngevoelig is ingesteld heeft gemakkelijk een mollige lichaamsbouw, een smalle mond met dikke lippen en een ronde gezichtsrand die met de kin samenvloeit. Bij een oogopslag bepalen we aan de hand van dergelijke lichamelijke kenmerken iemand zijn persoonlijkheid. Dat is erg handig tijdens een gesprek omdat u zich dan aanpast aan de persoonlijkheid van uw gesprekspartner. Fysionomiek is handig binnen de dienstverlenende beroepen omdat men met mensen werkt.

 

Wordt persoonlijkheidsanalist

Het is erg handig om een beter inzicht in uw eigen persoonlijkheid te krijgen. Dat is de enige mogelijkheid om aan zelfontwikkeling te doen. U leert uw partner en uw kinderen beter kennen zodat het leven aangenamer verloopt en conflicten vermeden worden. Binnen het privéleven kunt u enorm veel doen als u over deze kennis beschikt. Op professioneel vlak is het al even belangrijk. Als u beroepshalve met mensen in contact komt, dringt u meteen door in de persoonlijkheidstructuur en gedrag en weet u hoe u zo iemand het best benadert. Dat is belangrijk in iedere vorm van dienstverlening, maar ook in de verkoop en andere sectoren. Zit u in de verzekeringsbranche, werkt u bij de politie of op een advocatenkantoor, ben u actief in zorgsector of werkt u als verkoper, overal waar u mensen ontmoet, doorgrondt u hen op doeltreffende en onopvallende manier. Persoonlijkheidsanalyse is een prachtige discipline om uzelf beter te leren kennen en om op professioneel vlak anders met mensen om te gaan. Het helpt u om snel resultaat te bereiken door individuele adviezen en begeleiding aan te reiken.

 

Kortlopende opleiding

Wenst u Persoonlijkheidsanalist te worden of gewoon uit persoonlijke interesse u beter zelf leren kennen, volstaat het om een kortlopende opleiding te volgen aan een van de vier leslocaties van de vzw Europese Academie. Deze opleiding omvat de vakken Typologie en Fysionomiek waarin eveneens aandacht wordt besteed aan gesprekstechnieken, lichaamstaal en constitutieleer. Deze opleiding kan gecombi-neerd worden met Psychosociale basiskennis, Bach Bloemenremedies, Gedrags-veranderingen of andere mogelijkheden. Persoonlijkheidsanalyse is de stap naar veel mogelijkheden, maar het is vooral de eerste stap naar uzelf.

01-07-15

Persoonlijkheidscoach

Begeleidt mensen met psychische en emotionele problemen, zowel privé als in het bedrijfsleven

 

Men stelt vast dat er in heel Europa meer mensen lijden aan psychische en emotionele problemen dan aan fysieke ziekten. Dat is te begrijpen als we zien dat onze huidige samenleving op hol is geslagen. Mensen zijn zo kwetsbaar geworden en kunnen nog nauwelijks weerstand bieden. Vroeger ging het om stress en depressie, maar nu groeit de lijst van klachten angstaanjagend aan. De maatschappelijke druk, zowel thuis als op het werk, is erg groot. Mensen verliezen het vertrouwen in deze verwarde samenleving die steeds harder wordt. Een groot deel van de bevolking is het vertrouwen kwijt en gedraagt zich agressief, respecteert geen regels en zoekt enkel het eigen voordeel. Het zijn tekenen van een overlevingsdrang. Burn-out, pesten, agressie, chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), eenzaamheid, faalangst, hyperventilatie, slaapproblemen, gevoel van onzekerheid, laag zelfbeeld, suïcidale neigingen (zelfdoding) enz. zijn noodkreten van mensen die om hulp vragen.

 

Al deze negatieve aspecten maken deel uit van het leven van kinderen, volwassenen, maar ook ouderen. De Persoonlijkheidscoach richt zich zowel op het privéleven, het gezin als op het bedrijfsleven. Als mensen hun persoonlijke problemen mee naar het werk nemen, functioneren ze niet en presteren minder, vallen gemakkelijker uit of geraken in conflict met collega’s en de leiding. Niet iedereen stapt graag met deze problemen naar een psycholoog of psychiater omdat ze minder uitgesproken zijn. Daarom kiest men gemakkelijker voor de complementaire zorg waar doorverwijzing naar de reguliere zorg gebeurt indien dit nodig mocht zijn. De voordelen van de complementaire zorg is dat deze laagdrempelig is, er enkel gewerkt wordt op basis van eenvoudige en natuurlijke adviezen en trainingen en dat het resultaat veelbelovend is. De aanpak is erg origineel doordat er een verband wordt gelegd tussen het probleem en de persoonlijkheid. Door de persoonlijkheid te bepalen brengen we de zwakke en sterke punten in kaart. Het bijsturen van de persoonlijkheid heeft invloed op het gedrag. De cliënt krijgt inzicht in zijn problemen en lost deze onder begeleiding van zijn Persoonlijkheidscoach zelf op. Het is een boeiende en gevarieerde opleiding, waar men persoonlijk veel aan heeft omdat men zijn eigen persoonlijkheid leert kennen en versterken.

De Persoonlijkheidscoach dringt eerst door in het temperament van de cliënt, want dat is de aangeboren persoonlijkheid. Hierdoor is het mogelijk om de cliënt individueel te begeleiden en te coachen. We maken gebruik van talrijke coachtechnieken, gespreksvoering, persoonlijk-heidsanalyse, motiverende gesprekken, emotionele vaardigheden, assertiviteitstrainingen, PDCA methode, SMART technieken, Kernkwadranten en vele andere technieken met hun vele mogelijkheden. Er gaat veel aandacht naar de psychosociale basiskennis zoals de psychologie van het dagelijkse leven. Deze opleiding steunt op competentiegericht leren, ook opdracht- en probleem gestuurd onderwijs genoemd. De opleiding is praktijkgericht zodat je je niet ergert aan de hoeveelheid theorie, integendeel, je maakt je vanaf de eerste dag de kennis eigen die je als Persoonlijkheidscoach nodig hebt in de dagelijkse praktijk.

 

Het studieprogramma toont de rijkdom en de grote variatie in deze opleiding. Je gaat uitvoerig in op de bruikbaarheid van de psychologie, psychopathologie en vooral op de psychotherapie. Je leert denken en redeneren in het vak Filosofie, je leert cliënten typeren om hun aangeboren temperament te achterhalen, stilaan word je gedreven in de communicatietechnieken en de gespreksvaardigheden, de coachtechnieken, de persoonlijkheidsvorming door gedragsver-andering door te voeren, stressbeheersing, maar ook bedrijfscoaching en vooral veel practica. Een boeiende opleiding met vele uitdagingen, maar vooral een opleiding waarin jezelf een sterke persoonlijke groei doormaakt. Dit nieuwe concept is erg flexibel en kan, indien je dat wenst, aangevuld worden met andere competenties. Na deze tweejarige opleiding, die voldoende is om aan de slag te gaan, openen er zich nieuwe beroepsmogelijkheden als je je op een of ander terrein verder wenst te specialiseren of te verdiepen. We vermelden enkele van deze mogelijkheden: Communicatiecoach, Preventiecoach, Managementcoach, Businesscoach, Loopbaancoach, Teamcoach, maar ook op het vlak van psychosociale problemen zoals Kindercoach, Relatiecoach, Gezinscoach en nog andere specialiteiten want het werkterrein van de Persoonlijkheidscoach is groot in deze snel veranderende wereld met zijn problemen.

 

Op korte tijd is de vzw Europese Academie erin geslaagd om deze nieuwe tweejarige opleiding verder te ontwikkelen tot een gewaarde opleiding die voldoet aan de behoefte van deze samenleving. Het grote voordeel is dat deze nieuwe opleiding kan steunen op de rijke ervaring die de Europese Academie gedurende bijna dertig jaar heeft opgebouwd. We hebben een zeer rijke ervaring op het vlak van persoonlijkheidskennis, persoonlijkheidsanalyse, de totaal benadering van de mens en vooral in het plaatsen van de mens in zijn omgeving. Deze unieke benadering steunt op de rijke ervaring in de natuurgeneeskunde en de complementaire zorg in het algemeen. Deze opleiding sluit aan op de drie andere opleidingen. Voor meer informatie verwijzen we naar: www.europeseacademie.be.

10-07-14

Schuldgevoel, zorgt voor emotionele pijn

Een schuldgevoel is een cruciaal signaal dat ons zegt dat er iets fout is gegaan in onze belevingswereld, dat we iets verkeerd hebben gedaan, een onjuiste beslissing hebben genomen of anderen hebben gekwetst. Een schuldgevoel helpt ons de gemaakte fouten te herstellen door verontschuldiging aan te bieden en goede voornemens te maken. Op die manier zullen we onze gedragsnormen in standhouden en zowel onze professionele als persoonlijke relaties beschermen. Een schuldgevoel kan ons helpen om dergelijke gedragsproblemen of conflicten in de toekomst te voorkomen. Het is niet slecht om af en toe met een schuldgevoel geconfronteerd te worden. In deze harde samenleving proberen steeds meer mensen hun schuldgevoelens te onderdrukken, eraan te ontsnappen of te relativeren. Hoe vaak hoort men niet de uitdrukking: ‘dit is niet mijn schuld!’. Dit zijn angstwekkende symptomen van een samenleving die steeds meer onverschillig wordt, waar het egoïsme domineert en waar ieder gevoel van samenhorigheid verloren gaat.

We hebben het hier over een ander schuldgevoel dat buitengewoon veel voorkomt en zorgt voor emotionele pijn. Het wordt veroorzaakt door de overtuiging dat we iets verkeerd hebben gedaan of een ander schade hebben berokkend. Het is een negatief gevoel dat berust op veronderstelling en waarbij we de neiging hebben dit te dramatiseren. Als dit schuldgevoel van voorbijgaande aard is, hoeven we ons daar geen zorgen over te maken. Het is anders als dit een blijvende vorm aanneemt, als we dit als een last ervaren of het ons belet om relationeel goed te functioneren. Volgens Dr.Edward Bach, de grondlegger van de Bach Bloemenremedies, behoren deze mensen tot het ‘Grove dentype.’ Hij zegt: ‘Het zijn harde werkers die veel lijden onder de fouten die zij aan zichzelf toeschrijven. Zelfs als de vergissing aan een ander te wijten is, zullen zij de verantwoordelijkheid daarvoor op zich nemen.’ Het gaat hier om mensen die een te grote verantwoordelijkheid op zich nemen, naar perfectionisme streven en niet gemakkelijk tevreden zijn. Vanuit een dergelijke instelling kan er veel mis gaan en is het niet zo moeilijk om zichzelf met schuldgevoelens te beladen. Het schuldgevoel ontstaat zonder dat er reële fouten zijn begaan. Men gaat er vanuit dat men het had kunnen voorkomen door de zaak beter aan te pakken, door de situatie beter onder controle te houden of door nog meer verantwoordelijkheid te nemen. Zo blijft men zich pijnigen en boort men zich steeds dieper de grond in.

Deze mensen zijn voortdurend bezig zichzelf te veroordelen door de feiten te dramatiseren. Hun schuldgevoel kan zo’n ernstige vormen aannemen dat ze daar psychisch en emotioneel onder lijden. Het wordt gevaarlijk als men met een onophoudelijk of excessief schuldgevoel worstelt en niet meer van het leven kan genieten. Het wordt nog erger als een dergelijk gedrag invloed heeft op de directe relaties zowel thuis als op het werk. Er zijn praktijkvoorbeelden bekend waarbij mensen met schuldgevoelens contacten met anderen vermeden of een reden verzonnen om bij familieverplichtingen weg te blijven. Er is vaak sprake van een toenemende vermijdingsgedrag, men vermijdt niet alleen zijn schuldgevoelens, maar ook andere aspecten van het leven. Ze bouwen een schuldgevoel op dat op zeker moment ondraaglijk wordt. Er ontstaat een vicieuze cirkel van gekwetstheid, schuldgevoel en vermijdingsgedrag zodat het onmogelijk wordt om nog gezonde relaties met zijn omgeving aan te gaan. Als het probleem escaleert, komt men in een hopeloze situatie terecht.

Om een oplossing aan te bieden, moeten we de vraag stellen: hoe is het zo ver kunnen komen? Het antwoord moet gezocht worden in de persoonlijkheid. Dr. Bach sprak van het Grove dentype, wat in zijn typologie overeenstemt met het ‘overbezorgde type’ of het Aardetype. Mensen die tot dit type behoren, zijn erg beleefd, heel verzorgd, zijn zeer trouw, respecteren hun afspraken en wijken nooit van de normen af. Ze worden erg gewaardeerd als harde en trouwe werkers met een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Ze streven naar perfectionisme en leggen de lat abnormaal hoog. In een dergelijk georganiseerd leven met zo’n hoge eisen loopt er snel iets mis en dat reflecteert zich in een schuldgevoel. Het schuldgevoel vergroot en neemt het abnormale verhoudingen aan.

 

Het Grove dentype (A) moet leren relativeren en vooral inzien dat men in alles overdrijft. Het is belangrijk de ontstaansgeschiedenis van het schuldgevoel te reconstrueren. Welk feit heeft de aanleiding gegeven en in welke situatie? Was het wel de moeite waard om dit als schuldgevoel te ervaren? Is er een gesprek geweest met de persoon die benadeeld werd en hoe heeft die dit ervaren en beoordeeld? Vaak berust een schuldgevoel alleen op veronderstelling. Men denkt de ander te hebben beledigd of benadeeld, maar is dat wel zo? Waarom werd dat niet uitgepraat of waarom heeft men zijn verontschuldiging niet aangeboden? Er zijn ontzettend veel mensen die vanuit een pure veronderstelling het zichzelf heel moeilijk maken. We veronderstellen allemaal weleens, daar is niets op tegen, behalve als de veronderstelling een eigen leven gaat leiden zoals dat gebeurt bij het ontstaan van een schuldgevoel.

 

Het in zichzelf vastgeroeste en haast versteende Grove dentype (A) heeft behoefte aan beweging, aan een frisse wind die het schuldgevoel verdrijft. Tegenover het stabiele Aardetype dat naar perfectie streeft, staat het beweeglijk Luchttype dat te gemakkelijk relativeert en ieder schuldgevoel van zich weet af te werpen. Het Grove dentype (A) heeft behoefte aan een Lucht-remedie zoals bijvoorbeeld de Ratelpopulier (L) of de Agrimonie (L). Dit zijn remedies die beweeglijkheid uitstralen, die alles losmaken en de cliënt in staat stellen om te relativeren. Het Grove dentype (A) met zijn schuldgevoelens moet nagaan of het schuldgevoel enkel gebaseerd is op veronderstelling of naar aanleiding van een concreet conflict. In het eerste geval is het een gevecht met zichzelf en moet de cliënt met zichzelf in het reine te komen door te aanvaarden dat de veronderstelling onvoldoende gegrond was. In dit laatste geval is het nuttig dit met de betrokken persoon te bespreken en vooral door deze zijn verhaal te laten doen. Misschien heeft die het conflict op een heel andere wijze beleefd en kwam het minder ernstig over. In dat geval kan men zijn verontschuldiging aanbieden en de opgelopen schade herstellen. Dit is voor een Aardetype geen eenvoudige opdracht omdat trots en eergevoel zo sterk aanwezig zijn. Toegeven dat men gefaald heeft is voor iemand die naar perfectie streeft een uiterst moeilijke opgave. Toch is er geen weg terug. Aanhoudende schuldgevoelens zorgen voor emotionele pijn. Hoewel de beleving van fysieke en emotionele pijn heel anders verloopt, tonen hersenscans aan dat in beide gevallen dezelfde hersengebieden geactiveerd worden. Lichaam en geest vormen een eenheid en daardoor is het logisch dat we emotionele pijn fysiek ervaren.     

 

Wenst u meer te weten over de Bach Bloemenremedies lees dan het boek ‘Emotionele problemen overwinnen’ door Jan Dries.

Prijs: 18,50 Euro, verkrijgbaar bij uitgeverij Acenia.

 

Voor een Opleiding tot Bach Bloemen Consulent surf naar www.europeseacademie.be        

13-11-13

Omgaan met kritiek en agressie, deel 2

Wat voor het uiten van kritiek betreft, geldt ook voor agressie. Het Vuur- en het Aardetype zijn het meest vatbaar voor kritiek en dus ook voor agressie. Het Watertype is gemakkelijk slachtoffer van kritiek en agressie. Het Luchttype verdedigt zich gemakkelijk of weet kritiek van zich af te houden of het te relativeren.

 

 • Vuurtype: is het meest vatbaar voor een agressief gedrag en weet helemaal niet om te gaan met agressie. Vanuit zijn impulsief gedrag is de stap naar agressie zeer klein. Als een Vuurtype in een agressieve situatie terecht komt, gaat zo iemand heftig reageren en de agressie aanmoedigen. Dat is niet zonder gevaar. Het Vuurtype moet het meest begeleid worden in omgaan met agressie.
 • Watertype: kan niet agressief zijn en voelt dit aan als een onvermogen. Van binnen ontstaat er opstand, verzet en een drang naar weerbaarheid, maar dit type kan dit onmogelijk tot uiting brengen. Het Watertype is het meest kwetsbare type en moet zich leren verdedigen. Omgaan met kritiek en agressie is voor dit type van het allergrootste belang.
 • Luchttype: moet leren kritiek en agressie ernstig te nemen. Het is voor dit type belangrijk overtuigd te geraken dat men met kritiek en agressie nuchter moet leren omgaan. Het Luchttype heeft er weinig moeite mee om agressie te relativeren of te neutraliseren, maar dit is niet altijd de goede oplossing. Bij het omgaan met kritiek en agressie is ernst en diepgang doorslaggevend, wat niet altijd gemakkelijk is voor het oppervlakkige Luchttype.
 • Aardetype: dit type moet leren inzien dat niet iedereen perfectionistisch is en zich niet aan concrete afspraken houdt of de vooropgestelde planning letterlijk uitvoert. Het Aardetype ergert zich te veel aan anderen omdat ze anders zijn. Dat kan aanleiding geven tot boosheid en op lange termijn tot agressief gedrag. Anderzijds zal het Aardetype er alles aan doen om zijn agressie binnen de perken te houden omdat de regels van wellevendheid niet worden overtreden. Het Aardetype heeft een eindeloos geduld, maar kan op zeker ogenblik toch imploderen.

 

Assertiviteit

Assertiviteit is een verzameling van technieken, hulpmiddelen en richtlijnen om zich weerbaarder op te stellen tegenover de bedreigingen van buitenaf, dus ook tegenover kritiek en agressie. We leven nu eenmaal in een bedreigde, gestresste en agressieve samenleving, maar weten daar niet altijd goed mee om te gaan. Bovendien zijn het vaak de eigen zwakheden, die in het persoonlijkheidsbeeld verscholen liggen, die verantwoordelijk zijn voor het gebrek aan weerbaarheid. Assertiviteit betekent op de eerste plaats een grondige zelfkennis, maar ook zelfacceptatie en de bereidheid om aan zichzelf te werken. Een assertief persoon is beter bestand tegen stress, kritiek en agressie. Assertiviteit mag niet vereenzelvigd worden met: 

 • opdringerigheid
 • hard zijn
 • vrijpostig
 • egoïstisch
 • extreem extravert
 • onbenaderbaar
 • onhandelbaar

Assertiviteit is vanuit de persoonlijkheid (temperament) zelfbewust opkomen, zich psychisch weerbaar opstellen om de gestelde doelen te bereiken. Assertief zijn betekent:

 • Voldoende zelfvertrouwen: om te zeggen wat men voelt of denkt zonder daarmee anderen te kwetsen of uit te dagen.
 • Duidelijke vragen: het leren formuleren van duidelijke vragen om de verlangde informatie in te winnen, m.a.w. vragen niet onbeantwoord laten.
 • Grenzen kennen: het aangeven van zijn eigen persoonlijke grenzen en dat ook duidelijk maken aan anderen.
 • Ik-vorm: durven spreken in ik-vorm en zich daarbij op zijn gemak voelen. Niet langer schuil gaan onder de woorden: we, je of men.
 • Eigen behoefte: bewust worden dat ik eigen behoeften en wensen heb, die ik wil bereiken en die kenbaar wil maken aan anderen.
 • Hulp vragen: geen moeite hebben om aan anderen hulp te vragen.
 • Niet verantwoordelijk voelen: zich niet langer verantwoordelijk voelen voor de gedachten, gevoelens en daden van anderen.
 • Eigen wil: zeg liever ‘ik wil’ in plaats van ‘ik wens’ zonder opdringerig of veeleisend te zijn.
 • Eigen fouten toegeven: accepteren dat men fouten maakt, want niemand is volmaakt.
 • Omgaan met kritiek: leren omgaan met gerechtvaardige en objectieve kritiek en daar de nodige conclusies uit trekken.
 • Omgaan met agressiviteit: weten om te gaan met agressieve mensen door zich niet te laten overdonderen, door rustig te blijven en zichzelf te zijn.
 • Negatieve invloeden: zich versterken tegen de negatieve invloeden van anderen.
 • Neen kunnen zeggen: indien het verantwoord is, moet men neen kunnen zeggen, zonder daardoor schuldgevoelens te krijgen.
 • Leren zwijgen: de mond kunnen houden wanneer dat nodig is.
 • Respect voor anderen: vol zelfvertrouwen optreden en voldoende rekening houden met de ander.

Assertiviteit is verbonden met een gevoel van objectieve eigenwaarde, zonder te overdrijven en zich egocentrisch op te stellen. Eigenwaarde berust op persoonlijkheidsvorming en sluit manipulatief gedrag uit. Streven naar macht heeft vaak te maken met onzekerheid en angst om zijn positie te verliezen. Assertiviteit is leren op een eerlijke en open wijze met elkaar om te gaan. Het is zijn doelen bereiken zonder deze af te dwingen. Door een gezonde assertieve houding te ontwikkelen veranderen we alle aspecten binnen het sociale leven. Niet alleen in een relatie, gezin of beroep staan we tegenover andere mensen, dagelijks worden we geconfronteerd met zoveel mensen om ons heen. Het maakt niets uit of dat aan de kassa van een warenhuis is, een loket op het gemeentehuis of een sociale dienst, een kantoor of in het openbaar vervoer. We ergeren ons ontzettend aan het gedrag van anderen, maar vergeten dat we vaak zelf de schuld zijn omdat we ons niet voldoende assertief gedragen. Mensen zijn vaak stressoren en er zich aan ergeren is een vorm van stress.

 

Typologie en assertiviteit

Het ligt voor de hand dat de introverte types, het Water- en het Aardetype, weinig assertief zijn. Het Watertype omdat het niet durft en het Aardetype omdat assertief gedrag aanleiding zou kunnen geven tot het overtreden van leefregels. Op enkele uitzonderingen na hebben alle aangehaalde aspecten van assertiviteit te maken met beide temperamenten. De extroverte types, het Lucht- en het Vuurtype, zijn van nature assertief. Bij hen is het probleem eerder dat zij zich te sterk verdedigen, zich opdringen, te hoge eisen stellen of alles proberen af te dwingen. Assertief zijn betekent dat men voldoende lucht en vuur heeft in het temperament. Het Watertype heeft behoefte aan meer vuur en het Aardetype aan meer lucht.

 • Vuurtype: moet leren omgaan met zijn impulsiviteit, agressie, zijn drang naar dominantie en macht. Hier krijgt assertiviteit bijna een omgekeerde inhoud.
 • Watertype: stelt zich door zijn ingetogenheid en gebrek aan realiteitsgevoel erg kwetsbaar op bij het leggen van sociale contacten. Bovendien kan dit type moeilijk neen zeggen, is altijd op zoek naar erkenning, waardering en emotionele voldoening. Dit kwetsbare type lijdt daarom veel gemakkelijker aan stress, negatieve emoties en psychische spanningen en kan daardoor moeilijker omgaan met kritiek en agressie. Vooral het gebrek aan zelfvertrouwen is doorslaggevend.
 • Luchttype: legt gemakkelijk contact, is vrolijk in de omgang, kan gemakkelijk relativeren en heeft weinig behoefte aan assertiviteit. Toch wordt dit type gekenmerkt door nervositeit, stressgevoeligheid en oppervlakkigheid.
 • Aardetype: is door zijn terughoudendheid even kwetsbaar. Het Aardetype is altijd op zoek naar zekerheid en veiligheid en als hieraan wordt getwijfeld geraakt het snel in paniek. Vooral zijn achterdocht maakt dit type erg kwetsbaar. Zijn afstandelijke houding tegenover andere personen leidt gemakkelijk tot conflicten omdat hartelijkheid en vertrouwen ontbreken. Streven naar perfectionisme zorgt voor faalangst en ontevredenheid, wat aanleiding geeft tot stress en spanningen.

 

Tips voor een assertief gedrag

Het Watertype en het Aardetype hebben de meeste hulp nodig om assertief te zijn en daardoor beter om te kunnen met kritiek en agressie. We geven hier enkele vastgeroeste opvattingen die bij het Water- en Aardetype dringend dienen te veranderen, wil men minder kwetsbaar zijn en beter kunnen omgaan met kritiek en agressie.

 

 Watertype

 • Ik moet proberen aardig te zijn: maar dat is niet zo, u bent aardig.
 • Ik wil dat mensen me aardig vinden: waarom? u bent het toch.
 • Ik presteer niets: me dunkt, kijk eens naar uw prestaties!
 • Ik zal nooit de leiding op mij kunnen nemen: akkoord, u bent geen leiderstype maar u kunt mensen goed begeleiden en hun voldoende aandacht geven.
 • Ik mag nooit iemand kwetsen: zo snel kwetst u niemand, mensen kunnen tegen een stoot.
 • Ik mag nooit mijn gevoelens laten blijken: waarom niet? Gevoelens zijn er om te uiten. Bovendien zijn gevoelens universeel en voor iedereen begrijpbaar.
 • Ik mag niet boos worden: soms is het nodig om eens boos te worden anders moet u voortdurend het onderspit delven.
 • Ik kan er niet tegen als iemand gekwetst wordt: dat is niet prettig, maar u moet u daartegen verzetten.
 • Ik mag niemand iets weigeren: waarom niet? U kunt de hele wereld niet helpen. Als u beleefd iets weigert en de reden opgeeft, zal niemand u dat kwalijk nemen.
 • Ik mag de waarheid niet vertellen: soms kan het nuttig zijn iets te verzwijgen, maar dat mag niet een vaste regel worden. Zonder de waarheid komt u nergens.
 • Mijn behoeften zijn niet belangrijk: ze zijn even belangrijk als die van anderen. U hebt het recht te ijveren voor uw eigen behoeften.


Aardetype

Ik kan niet tegen veranderingen: u moet beseffen dat er veranderingen kunnen optreden en u moet u daartegen verzetten.  

 • Ik moet weten waar ik aan toe ben: dat is uw volle recht, maar het mag geen obsessie worden.
 • Ik zou te emotioneel kunnen lijken: emoties uiten is geen zwakheid, maar een grote menselijke waarde die iedereen waardeert.
 • Ze zouden van me kunnen profiteren: als u op uw hoede bent, is de kans erg klein.
 • Ze zouden een hekel aan me kunnen hebben: dat is een veronderstelling en die is niet reëel.
 • Ik mag niet laten merken dat ik gekwetst ben: Waarom niet? Laat het juist zien dan kan het bijgepraat worden.
 • Ik mag mijn gevoelens niet laten blijken: niemand kan zijn gevoelens echt verbergen, ze hebben u toch snel door.
 • Ik mag geen risico’s nemen: risico’s nemen is nog niet roekeloos zijn. Zonder risico’s te nemen gaat u niet veel bereiken.
 • Ik mag niet vragen om wat ik wil: dat mag u zeker, dat recht hebt u en dat moet u ook doen.

 

Besluit

Omgaan met kritiek en agressie kunt u leren door te beginnen met een goede temperamententest. Het temperament is immers de persoonlijkheid. Zo leert u zichzelf kennen en u spoort uw eigen zwakheden op. Leer uzelf accepteren. Van daaruit kunt u werken aan uzelf. Assertiviteit is een goed hulpmiddel om beter om te gaan met kritiek en agressie. Als u tot het Watertype behoort, moet u het element vuur, dat bij u zwak is vertegenwoordigd, versterken. Het Aardetype moet het element lucht in zijn temperament versterken.

 

Blog in samenwerking met:

www.europeseacademie.be

www.natuurgeneeskundigen.be en

natuur-en-gezondheid.skynetblogs.be

 

 

15:11 Gepost door Jan Dries in Stressbeheersing, Typologie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-11-13

Omgaan met kritiek en agressie vanuit de typologie en assertiviteit

De huidige samenleving is gekenmerkt door het snel en veelvuldig uiten van kritiek en agressie. Dat wijst op een open samenleving waar mensen hun gevoelens niet verdringen en voor hun mening durven uitkomen. Het wordt echter vervelend als de kritiek ongegrond is en de agressie de vorm van een bedreiging aanneemt. Omgaan met kritiek en agressie is enerzijds zich aanpassen aan maatschappelijke veranderingen en anderzijds zich leren verdedigen tegen kritiek en agressie. Omgaan met kritiek en agressie houdt in dat wij eerst deze begrippen nader gaan bekijken.

 

Kritiek

Kritiek betekent ‘beoordeling’. Het beoordelen van de waarde, de kwaliteit, de positieve of de negatieve hoedanigheden van iets of iemand. Er is zowel positieve als negatieve kritiek.

 

Positieve kritiek

Positieve kritiek is objectief en opbouwend en houdt in dat de beoordeling tot doel heeft een juiste waarde te bepalen en daardoor erg behulpzaam kan zijn. Kritiek geven op iemand zijn slordig gedrag is positief omdat daardoor bijsturing mogelijk is.

 

Negatieve of afbrekende kritiek

Is subjectief en heeft niet als doel iemand behulpzaam te zijn, maar eerder om een persoon te benadelen. Negatieve kritiek is vaak ongegrond en wordt gemakkelijk met opzet gegeven om iemand te kleineren, te pesten of te benadelen.

 

Uiting van afkeuring

Kritiek betekent, in engere zin, het aanwijzen van gebreken in iets, een uiting van afkeuring of ongenoegen. Indien dit goed bedoeld is, kan men daar geen bezwaar tegen hebben. In een open samenleving heeft de mens het recht om zijn afkeuring of ongenoegen te uiten.

 

Crisis

Kritiek kan ook in verband gebracht wordt met een crisis zoals bij een ziekte, ‘zijn toestand is kritiek’. Iemand verkeert in een kritische situatie, in een ernstige of gevaarlijke toestand.

 

Kritiekloos

Sommige mensen uiten geen kritiek, ze laten alles over zich heen gaan. Iets kritiekloos aanvaarden of overnemen. Ze denken weinig na of zijn snel tevreden met iets of iemand. Dat is uiteraard niet goed.

 

Kritisch zijn

In een samenleving die nogal opdringerig is en waar men overspoeld wordt met informatie is het goed dat men kritisch is ingesteld. Bovendien schuilt in de samenleving veel gevaar. Kritisch zijn kent zowel een positieve als een negatieve kant. Mensen die positief kritisch zijn ingesteld lopen minder kans bedrogen te worden, zijn minder ontgoocheld en gaan gemakkelijker door het leven. Er zijn een aantal uitdrukkingen bekend zoals:

 

 • Kritische geest
 • Kritische blik
 • Iemand kritisch gadeslaan
 • Kritisch inzicht
 • Kritische opmerkingen
 • Geoorloofde kritiek

 

In negatieve zin betekent kritisch zijn: overmatig en voortdurend kritiek uiten. Geen oog hebben voor de positieve aspecten, alleen het slechte naar voren brengen. Mensen die kritisch zijn vanuit een negatieve instelling brengen enorm veel schade toe. Zij zijn zich vaak niet bewust van de vernietigende gevolgen van hun onverantwoorde daden.

 

Agressie

Agressie wordt in de psychologie beschreven als een plotse, onbeheerste gedragsverandering, meestal naar aanleiding van een kritische situatie. Agressie kan ernstige vormen aannemen zoals verkeersagressie of agressie in het openbaar vervoer. Onze samenleving kent veel vormen van agressie en onderzoekers stellen vast dat de intensiteit van jaar tot jaar toeneemt. Agressie speelt zich ook af in het beroeps- of privéleven, vandaar dat iedereen er in zekere mate mee wordt geconfronteerd.

 

Positieve agressie

Heftigheid, bewogenheid en gemakkelijk op te roepen agressief gedrag, maken deel uit van het dagelijkse leven. Agressie dient als zelfbescherming of bescherming van een collectieve verantwoordelijkheid zoals een groep. Als een agressor een land aanvalt zal het leger met hartstochtelijke heldhaftigheid zijn grondgebied verdedigen. Agressie is een natuurlijk vermogen om een vijandelijke aanval af te slaan, dat gebeurt op het ogenblik dat men benadeeld wordt of als er iets wordt afgenomen. Een baby die heftig om voedsel vraagt en daarbij steeds meer opgewonden geraakt, uit een noodzakelijk agressief gedrag. Een kind wordt agressief als zijn speelgoed wordt afgenomen. Agressie is een natuurlijk verdedigingsmechanisme in een vijandelijke omgeving. Verkeersagressie ontstaat als de weggebruiker de indruk krijgt dat zijn pas wordt afgesneden, onvoldoende ruimte krijgt om zijn wagen te besturen. Agressie wordt gemakkelijk uitgelokt tijdens een discussie, als iemand zich zwaar benadeeld voelt of in zijn eer is gekrenkt. Krenken staat in verband met beledigen, kwetsen, vernederen, grieven, verdriet aandoen en wordt gemakkelijk met agressie beantwoord.

 

Negatieve agressie

Agressie wordt als gedragsstoornis omschreven als de aanval impulsief en ongemeen heftig is, onbeheerst, woede wordt geuit die regelmatig terugkeert. Bij positieve agressie reageren we op reële feiten. Als ons iets wordt aangedaan reageren we daar bewust heftig op, maar de situatie blijft beheersbaar. Bij negatieve stress schat men de situatie verkeerd in en ligt de reactie buiten iedere verhouding. Agressief gedrag is bijna altijd gekoppeld aan angst. Angst om zijn doel niet te kunnen bereiken, angst om zijn positie te verliezen, angst beledigd te worden enz.

 

We bespreken schematisch het agressieve gedrag.

 • Impulsief: de reactie treedt plots op zonder enige voorbereiding of overleg.
 • Ongemeen heftig: de reactie overtreft alle verwachtingen.
 • Onbeheersbaar: de agressor kan zich niet beheersen, de drang om te reageren is sterker dan hemzelf.
 • Woede: agressie gaat over in razernij, in blinde woede, buiten zichzelf zijn.
 • Driften: agressie wordt door driften gestimuleerd omwille van een instinctieve drang naar levensbehoud. Op dezelfde manier reageert de agressor ook op andere terreinen.

 

Agressieve samenleving

Omdat de moderne samenleving een verhoogde concentratie van bevolking kent, is de kans op agressief gedrag sterk vergroot. We leven met te veel mensen op een te kleine plek, vooral in de grote steden of op drukke plaatsen zoals een luchthaven, een station, een supermarkt, een sportstadion, enz. Teveel verkeer op te smalle en onaangepaste wegen leidt eveneens tot verkeersagressie.

Het financiële aspect speelt ook een grote rol bij het uitlokken van agressie. Wie over te weinig geld beschikt en zijn koopgedrag daar niet op aanpast, heeft de neiging agressief te worden. Hij voelt zich in zijn bedreigde situatie tekort gedaan. Het uitblijven van een oplossing, de traagheid van de hulpverlening, moeilijk oplosbare problemen geven vaak aanleiding tot agressie. Iedere conflictsituatie kan uitmonden in agressie. Onze samenleving is erg explosief, vandaar de toename van agressie. Agressie is een van de grootste maatschappelijke problemen en een ware bedreiging voor de toekomst.

 

Leren omgaan met kritiek 

Aan de ene kant moeten wij kritisch zijn om ons te verdedigen en aan de andere kant moeten we weten hoe we met kritische en agressieve mensen of situaties moeten omgaan. Het is opvallend dat we vrij individueel omgaan met kritiek en agressie. Dat heeft te maken met de aangeboren persoonlijkheid of het temperament. De uitdrukking ‘ieder vogel zingt zoals hij gebekt is’ kan hier letterlijk worden toegepast.

 

Typologie

Typologie is de wetenschap die zich bezig houdt met het bepalen van het temperament. De typologie van Galenus, die bijna tweeduizend jaar oud is, is de meest bekende en betrouwbare methode. Ze werd geactualiseerd en aangepast aan de behoefte van de moderne mens. Deze methode steunt op de leer van Empedokles en legt een verband tussen de vier temperamenten en de vier elementen. Tegenover het element Vuur staat het element Water, zoals het element Lucht staat tegenover het element Aarde. De fysieke eigenschappen van een element stemmen overeen met de persoonskenmerken van datzelfde element.

 

 • Vuur: is warm, heftig en onweerstaanbaar, terwijl het Vuurtype een warme en gedreven persoonlijkheid is met een sterk doorzettingsvermogen. Is door en door eerlijk, houdt vast aan principes, gaat recht door zee, is idealistisch ingesteld en neemt graag de leiding.
 • Water: bezit tegenovergestelde eigenschappen en is koud, sijpelt onopgemerkt door dikke muren of slingert al kronkelend door de rivierbedding terwijl het Watertype een koel, rustig en in zichzelf gekeerd type is. Hecht veel belang aan gevoelens, is erg behulpzaam en zegt niet gemakkelijk ‘neen’.
 • Lucht: is ruimte, is vochtig, doorzichtig, beweeglijk terwijl het Luchttype erg sportief is ingesteld, zich heel gemakkelijk beweegt, snel is in denken en handelen, van vrijheid houdt en risico’s durft te nemen. Het Luchttype is een vlotte prater, legt gemakkelijk contact en heeft veel vrienden.
 • Aarde: is vast, stabiel, droog en onveranderlijk terwijl het Aardetype houdt van zekerheid, vaste gewoonten, houdt zich aan de planning, is een perfectionist, een harde werker, houdt van concrete zaken, gezond verstand en is erg betrouwbaar. Het Aardetype is beleefd, afstandelijk, zal niemand kwetsen maar kan hard zijn voor zichzelf en de anderen.

Het is niet moeilijk om hier uit af te leiden dat bepaalde personen heel anders met kritiek en agressie omgaan. Het Vuurtype zal eerder de neiging hebben om zich agressief te gedragen, terwijl het Watertype gemakkelijk slachtoffer van kritiek en agressie wordt.

 

Kritische instelling

Het ene type is kritischer ingesteld dan een ander type. Aan de hand van de typologie is het gemakkelijk om het gedrag van een persoon in te schatten en na te gaan hoe iemand reageert op bepaalde situaties.

 

 • Vuurtype: is erg kritisch ingesteld en heeft gemakkelijk de neiging tot negatieve en afbrekende kritiek. Dit type reageert onmiddellijk en krachtig op iedere situatie die al dan niet vatbaar is voor kritiek. De kritiek kan ongemeen hevig en verpletterend zijn. Het Vuurtype aanvaart geen kritiek van anderen.
 • Watertype: is weinig of niet kritisch. Dit type gaat daarom niet met alles akkoord, maar heeft wel moeite met het uiten van kritiek. Het Watertype zegt niet gemakkelijk zijn gedachte of komt niet uit voor zijn mening. Het Watertype wordt gemakkelijk slachtoffer van kritiek. Door zijn terughoudendheid, zijn gesloten karakter, zijn traagheid wordt het gemakkelijk het voorwerp van kritiek. Hij uit zijn kritiek op anderen op een eerder heimelijke wijze, geeft steken onder water. Het Watertype is gevoelig voor kritiek, maar slaat niet onmiddellijk terug, hij overweegt zijn strategie.
 • Luchttype: is kritisch ingesteld en doet dat op een speelse wijze, met veel woorden. Dit type zal kritiek gemakkelijk combineren met spot, eventueel zelfspot. Negatieve kritiek komt gemakkelijk over als pesterij of kleinering, de tegenstrever voelt zich vernederd. Het Luchttype probeert altijd op een subtiele wijze kritiek te brengen en heeft niet de bedoeling te kwetsen. Als dit type bekritiseerd wordt lacht het de kritiek weg en zal zich op een geraffineerde wijze verdedigen.
 • Aardetype: is kritisch ingesteld vanuit een soort wantrouwen. Bij het Aardetype geldt de absolute zekerheid en alles wat zekerheid en veiligheid in gedrang kan brengen, wordt gewantrouwd. Het Aardetype accepteert alleen wat bewezen wordt, wat heel concreet is en staat van daaruit heel kritisch tegenover alles. Het Aardetype accepteert niet gemakkelijk kritiek, voelt zich daardoor vanuit zijn perfectionistische instelling, gekwetst. Hoe kan men kritiek hebben op iemand die tot de uiterste perfectie gaat? Het Aardetype uit gemakkelijk kritiek op de onvolmaaktheden, de slordigheid of de onverschilligheid van anderen binnen zijn omgeving.

Omgaan met kritiek kan alleen vanuit de bijsturing van het eigen temperament. Er bestaan talrijke tips om daar mee om te gaan.

 

Volgende week zullen we nader ingaan op het onderwerp: ‘Leren omgaan met agressie’.

 

Blog in samenwerking met:

www.europeseacademie.be

www.natuurgeneeskundigen.be en

natuur-en-gezondheid.skynetblogs.be

 

 

 

21:00 Gepost door Jan Dries in Stressbeheersing, Typologie | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

17-10-13

Voorwerpen verraden uw persoonlijkheid

Prof. Dr. Sam Gosling is hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Texas (VS). De laatste tien jaar deed hij onderzoek naar hoe onze persoonlijkheid wordt uitgedragen en waargenomen in onze dagelijkse omgeving. Hij kwam tot de vaststelling dat de dingen op iemand zijn bureau veel zeggen over zijn persoonlijkheid. De voorkeur van kleding, de wijze waarop een huis is ingericht, een rommelige badkamer, de samenstelling van een dossier weerspiegelen allemaal de persoonlijkheidsstructuur van de bezitter. Voor wie vertrouwd is met typologie lijkt dit logisch omdat de voorkeur voor veel dingen door het temperament wordt bepaald. Zelfs mensen die zonder veel voorkeur bepaalde dingen aankopen, doen dit vanuit een zekere onverschilligheid, gaan weinig bewust door het leven of laten zich gemakkelijk beïnvloeden. Ook dit gedrag is verklaarbaar vanuit de typologie.

Indien deze professor onze cursusboeken had doorgenomen had hij niet alleen tien jaar onderzoek uitgespaard, maar had hij zijn resultaten kunnen duiden. Zijn onderzoek mist een systeem waarin hij zijn bevindingen kan onderbrengen. Nu benoemt hij het gebruik van bepaalde voorwerpen vrij vaag en voegt er een of ander persoonlijkheidskenmerk aan toe zonder deze persoon te typeren. We vermelden de door hem gebruikte kenmerken waarbij we meteen aan het bijbehorend element denken. Het gemis aan de kennis van de vier elementenleer zorgt er voor dat deze waardevolle studie snel uitdooft omdat men er niet praktisch mee kan werken. De elementen zijn door ons toegevoegd.

 • Extravert, enthousiast (V)
 • Kritisch, ruzieachtig (V)
 • Betrouwbaar, gedisciplineerd (A)
 • Zorgelijk, snel overstuur (A)
 • Open voor nieuwe ervaring (L)
 • Gereserveerd, rustig (A)
 • Meevoelend (W), warm (V)
 • Slordig, nonchalant (L)
 • Kalm, emotioneel stabiel (A)
 •  Behoudend, niet creatief (A)

Als we de gebruikte elementen optellen komen we tot het volgende resultaat: driemaal V, eenmaal W, tweemaal L en viermaal A.

Hij zegt zelf het volgende over zijn onderzoek:

‘We hebben gezien hoe mensen door identiteitsclaims, gevoelsregulatoren en gedragsneerslag in hun privéomgeving sporen van henzelf achterlaten. Deze mechanismen komen ook in samenhang voor en het is niet altijd duidelijk welke mechanismen verantwoordelijk zijn voor de aangetroffen sporen.

Wie de vaardigheden van het typeren beheerst kent meteen de mechanismen die voor een bepaald gedrag verantwoordelijk zijn. Na het bepalen van het type doormiddel van typologie, fysionomiek, lichaamstaal, voorkeur van smaak en kleur is het niet moeilijk om de kleding, de haartooi, het interieur enz. van zo iemand te raden. Alles hangt heel nauw samen met het temperament.

In de typologie maken we een onderscheid tussen alles wat door het temperament wordt bepaald en de wijze waarop iemand vanuit zijn temperament reageert op bepaalde situaties. Een uitgesproken V-type heeft kwaliteiten die alleen tot dit element behoren en tegengesteld zijn aan de kwaliteiten van het element W. Breekt er bijvoorbeeld brand uit dan zal een V-type daar heel anders op reageren dan een W-, L- of A-type. Dat geldt evenzeer voor het aanschaffen van bepaalde dingen. Een A-type zal nooit modieuze dingen aankopen omdat die hun degelijkheid en nut nog niet hebben bewezen. Iedereen reageert vanuit zijn temperament. Onze studenten zijn erg tevreden over de kennismaking met de vier elementenleer, maar ze beseffen vaak niet dat deze kennis eigen is aan de Europese Academie. Er zijn wel enkele boeken verschenen over de vier elementenleer, maar dan is de inhoud vrij vaag, vaak onjuist, heel beperkt en van weinig praktische waarde.   

 

Blog in samenwerking met:

www.europeseacademie.be

www.natuurgeneeskundigen.be en

natuur-en-gezondheid.skynetblogs.be

09:13 Gepost door Jan Dries in Typologie, Vier elementenleer | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

23-05-07

De kracht van emoties

ispc03501317760031307011ffa_034
 

Emoties zijn bijzondere gevoelens die de gemoedstoestand doet veranderen en versnellen. Ze ontstaan als reactie op een gebeurtenis, we worden er door overvallen. Emoties zijn altijd lichamelijk gebonden en veroorzaken lichamelijke reacties: het hart gaat sneller kloppen, de ademhaling wordt versneld, we transpireren gemakkelijker en er wordt vaak een traan weggepinkt. Er zijn zowel positieve als negatieve emoties. Soms zetten emoties aan tot reacties. Emoties onderscheiden zich van de gewone gevoelens waarmee we dagelijks geconfronteerd worden. Samenvattend kunnen we stellen dat een emotie een plotselinge reactie van onze hele persoonlijkheid is met fysiologische (lichaam), cognitieve (geest) en gedragsgerelateerde (daden) aspecten.

 

Volgens Charles Darwin zijn er zes emoties, Paul Eckman houdt het op zestien maar in de grond zijn het er ontzettend veel. Emoties zijn gekoppeld aan gelaatsuitdrukkingen en lichaamstaal en dat bevestigt meteen dat emoties universeel zijn, ze zijn een wezenlijk deel  van het leven en horen tot onze eigen natuur. De belangrijkste emoties, die al door Darwin werden beschreven zijn: bewondering, liefde, haat, verlangen, vreugde en verdriet. Eckman heeft er nog tien aan toegevoegd: amusement, minachting, tevredenheid, verlegenheid, opwinding, trots, voldoening, zintuiglijk plezier en schaamte. Omgaan met emoties verlicht het leven en verhoogt het welzijn en ons vermogen om ons aan onze omgeving aan te passen.

 

Lang is men er vanuit gegaan dat het opkroppen van emoties ziekten veroorzaakt. Zo bestaan er theorieën dat astma verband houdt met scheidingsangst en kolieken met ingehouden woede, enz. Wat men zeker weet is dat negatieve emoties een ziekte kunnen uitlokken, in standhouden of het genezingsproces beletten. De oorzaak van een ziekte is vrij complex. Het verband tussen emoties en gezondheid is duidelijk aanwezig. We hebben er alle belang bij om een emotioneel evenwicht in het leven te vinden. We bespreken in het kort enkele vormen van emoties.

 

Woede

Woede  is een negatieve emotie die boosheid oproept en wordt uitgelokt door situaties waarin men zich benadeeld voelt, bij immoreel gedrag, bij gebrek aan respect, bij het opzettelijk aanrichten van schade of bij gebrek aan wederkerigheid. Woede veroorzaakt een verhoogde spierspanning, een rode kleur in het gezicht, een versnelde ademhaling, verhoogde bloeddruk en gebalde vuisten.

 

Vreugde

Vreugde is een positieve emotie die meestal gepaard gaat met een glimlach. Deze positieve emotie kan echter zo intens zijn dat er op zeker moment een traan wordt weg gepinkt. Huilen van vreugde is een bekende uitdrukking. Vreugde wordt vaak in verband gebracht met een goed humeur en het geluksgevoel. Een goed humeur is een gemoedstoestand waar iemand in optimale omstandigheden verkeert. Geluk wordt omschreven als een hoge mate van tevredenheid of een aangename emotionele beleving.

 

Verdriet

Verdriet is een negatieve emotie ten gevolge van een verlies, dat kan zowel een dierbaar wezen zijn, maar ook een geliefkoosd voorwerp, een status of een doel. Bij verdriet hoort de gelaatsuitdrukking waarbij de wenkbrauwen schuin omlaag worden getrokken en de tranen niet uitblijven. Wenen bij verdriet is een uiting van emotie en geeft een bevrijdend gevoel in tegenstelling tot droge tranen omdat men in het onvermogen verkeert om het verdriet te uiten.

 

Liefde

Liefde is een emotie die in verband staat met gehechtheid tussen ouder en kind. Er is niet alleen moederliefde maar ook vaderliefde. Deze emotie is belangrijk voor het kind omdat daardoor de toekomstige ontwikkeling is verzekerd. Liefde staat ook in verband met verlangen. Een man verlangt naar een vrouw of omgekeerd, een verlangen dat instinctief is ingegeven en omschreven wordt als voortplantingsdruk. Onbewust gaat de aantrekkingskracht van een vrouw naar een man uit naar een goede genendonor en een goede vader voor haar kinderen. Liefde is een van de meest complexe emoties en kent veel aspecten zoals passie, intimiteit, affectie en betrokkenheid. 

 

Jaloezie

Jaloezie is een negatieve emotie die erg ingewikkeld is en vlug gekoppeld wordt aan andere emoties zoals woede,  angst, verdriet en schaamte. Jaloezie is een negatieve emotie die ontstaat bij angst iets of iemand te verliezen, dus bij een bedreiging. Woede ontstaat door frustratie, angst omdat men bang is te verliezen; verdriet omwille van de inbreuk op het zelfvertrouwen en het gevoel van verlatenheid en ten slotte schaamt men zich om jaloers te of de verliezer te zijn. Bij jaloezie speelt rivaliteit een grote rol, niet alleen in de relatie maar ook op professioneel vlak. Vrouwen hebben de neiging om de aandacht van hun man op fysieke gebreken te richten terwijl mannen zich eerder geringschattend uitlaten over het professionele succes van hun tegenstanders. Jaloezie kan ernstige vormen aannemen en veel verwoesting teweegbrengen.  

 

Emoties spelen in het leven van iedere mens een doorslaggevende rol. Wie verzeilt geraakt in negatieve emoties maakt zich diep ongelukkig en remt iedere verdere ontwikkeling af. Omgaan met emoties heeft vooral te maken met persoonlijkheidsvorming en typologie. Ieder mens reageert emotioneel vanuit zijn temperament, vandaar dat zelfkennis van groot belang is.

17:30 Gepost door Jan Dries in Typologie | Permalink | Commentaren (1) | Tags: emoties, jaloezie, woede |  Facebook |