29-03-16

Met tegenslag leren omgaan, iedereen kan dat leren

 

Het leven loopt niet altijd op wieltjes en dromen komen niet altijd uit, vandaar dat veel mensen geconfronteerd worden met tegenslag. Een van beide partners verliest zijn job of wordt ziek, opgroeiende kinderen voldoen niet aan de verwachtingen, een grootouder overlijdt. Dit zijn slechts enkele voorbeelden, maar de lijst van tegenslagen is enorm lang. De ene wordt door tegenslag getroffen, anderen blijven gespaard. Waarom vragen velen zich af en er is maar een antwoord: het noodlot. Het noodlot is niet eerlijk, dat weten we allemaal, maar niemand draagt daaraan schuld. Noodlot en toeval horen meestal samen. Iedereen gaat daar anders mee om, sommigen storten in en geraken er weer moeizaam bovenop, anderen nemen meteen een positieve houding aan, zoeken naar oplossingen en maken er het beste van. Dat heeft te maken met de persoonlijkheidstructuur of het temperament. Personen met een extraverte instelling (Vuur- en Luchttype) brengen meteen hun tegenslag naar buiten en zoeken hulp. Ze maken alles bespreekbaar en delen hun leed of hun frustratie met anderen. Ze hebben spontaan een vertrouwen in de medemens. Personen met een introverte instelling (Water- en Aardetype) sluiten zich af, niemand hoeft te weten dat ze een tegenslag hebben te verwerken. Ze zoeken geen hulp en proberen alles zelf op te lossen, vaak in de diepste geheimhouding. Introverte mensen verergeren hun tegenslag en vergroten hun bezorgdheid. Extravert of introvert is genetisch bepaald en behoort tot de persoonlijkheid. Men kan daar zelf niet voor kiezen.

 

Introverte persoonlijkheid

Het is belangrijk rekening te houden met de genetische aanleg. Wie introvert is en met tegenslag geconfronteerd wordt, slaat meteen dicht en houdt de lippen op elkaar. Men staat er alleen voor om de zorgen te dragen en problemen op te lossen. Het allerbe-langrijkste is dat men beseft dat dit verkeerd is en de zaak bemoeilijkt. Men heeft er alle belang bij om te proberen deze geslotenheid te doorbreken. Het kost hen ontzettend veel moeite om familie, vrienden, buren of collega’s aan te spreken en hun verdriet en zorgen met anderen te delen. Vooral de eerste stap is vreselijk moeilijk omdat men niet gewoon is met anderen open te communiceren. De ervaring heeft ons geleerd dat, als men de eerste stap heeft gezet, er een enorme opluchting ontstaat. Het geeft een grote voldoening zijn zorgen met anderen te delen. Introverte mensen die met tegenslag geconfronteerd worden, moeten over die eerste drempel heen. Angstgevoel belet hen contact met anderen op te nemen omdat ze het niet gewoon zijn en het niet durven. Zij hebben hun hele leven zich leren afschermen. Het gaat zover dat mensen gewoon dichtklappen en geen woord over hun lippen krijgen. Ze willen wel, maar ze kunnen het niet.

 

Wie in een dergelijke situatie verkeert, doet er goed aan om een eerste signaal naar de omgeving uit te zenden. Een berichtje verzenden vraagt weinig moed en een telefoongesprek is gemakkelijker dan een persoonlijke confrontatie. Als er eenmaal een opening is gemaakt, komt alles gemakkelijker in beweging. Het is al te gemakkelijk om te zeggen: ik heb vertrouwen in mensen uit mijn omgeving waarop ik mij kan verlaten, als men deze woorden niet eens kan uitspreken. Het probleem is dat de uitgezonden signalen zo zwak zijn dat de omgeving die niet opmerkt. Zodra men merkt dat er problemen zijn, is iedereen bereid zijn hulp aan te bieden. De aangeboden hulp wordt ook door introverte personen met open armen ontvangen. Zij willen geholpen worden, maar ze missen de kracht om hulp te vragen. Zij roepen zelf niet gemakkelijk professionele hulp in en blijven te lang ter plaatse trappelen waardoor vaak kostbare tijd verloren gaat. Het is aan te raden dat introverte mensen, los van tegenslagen, ziekten of problemen, professioneel begeleid worden om met hun persoonlijkheid om te gaan. Al is hun persoonlijkheid genetisch bepaald en kan de structuur niet gewijzigd worden, men kan wel leren daarmee om te gaan. Men kan leren om vertrouwen op te bouwen, om respectvol te zijn en problemen op te lossen. Introvert zijn is geen stoornis, geen beperking, maar een aangeboren ingesteldheid waarbij men zich spontaan afsluit van de buitenwereld. Dat afsluiten moet echter onder controle blijven, want anders leidt dat tot een sociaal isolement.

 

Extraverte persoonlijkheid

Iedereen heeft de neiging om een extraverte persoonlijkheid als een voordeel te beschouwen. Voor een deel is dat zo. Als deze personen tegenslag hebben, gaan ze onmiddellijk hulp vragen. Ze zijn niet in staat hun zorgen, verdriet of problemen zelf te dragen en brengen die meteen en meestal ongevraagd over op anderen. In de grond handelen ze uit egocentrisme, want extraverte personen hebben een sterk ego. Door hun openheid zijn er geen grenzen of blokkades en is het vertrouwen in de medemens een vanzelfsprekendheid. Vele handen maken licht werk zegt het spreekwoord en dat geldt evenzeer bij het verwerken van tegenslagen. Als men kan rekenen op familie, vrienden, buren of collega’s zorgt dat voor een spreiding van het probleem en de bijbehorende hulp. Men gaat spontaan de getroffen persoon of personen troosten, sterkte toewensen en diensten aanbieden. Niet iedereen die spontaan betrokken wordt bij het leed van anderen, ervaart dat als positief. Zij voelen zich gemakkelijk gebruikt. Voor hen gebeurt hulp aanbieden nog altijd vanuit zichzelf en mag niet worden opgedrongen of afgedwongen.

 

Een extraverte persoon kan zich niet voorstellen dat er introverte mensen zijn. Het doorschuiven van andermans zorgen wordt niet altijd in dankbaarheid afgenomen. Extraverte personen die ongewild betrokken geraken bij het leed van iemand anders hebben gemakkelijk de neiging dit niet te accepteren of hun enthousiasme neemt na korte tijd weer af. In de wereld van het extraverte is er veel spontaniteit, maar weinig diepgang. Er wordt geen tijd gestoken in overleg, alles moet kunnen. Introvert en extravert mogen we niet zwart/wit benaderen. Beide zijn waardevol en in extreme vorm zijn ze allebei negatief. Introverte mensen doen er goed aan een beetje meer extravert te zijn en extraverte mensen doen er goed aan om af en toe een beetje introvert te zijn.

 

Heeft u belangstelling om mensen behulpzaam te zijn bij psychische, emotionele of levensproblemen, dan lijkt een tweejarige opleiding tot Persoonlijkheidscoach zeker iets voor u. Deze opleiding kunt u volgen in Antwerpen, Gent, Leuven of Maastricht. Meer informatie: www.europeseacademie.be

17-10-13

Voorwerpen verraden uw persoonlijkheid

Prof. Dr. Sam Gosling is hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Texas (VS). De laatste tien jaar deed hij onderzoek naar hoe onze persoonlijkheid wordt uitgedragen en waargenomen in onze dagelijkse omgeving. Hij kwam tot de vaststelling dat de dingen op iemand zijn bureau veel zeggen over zijn persoonlijkheid. De voorkeur van kleding, de wijze waarop een huis is ingericht, een rommelige badkamer, de samenstelling van een dossier weerspiegelen allemaal de persoonlijkheidsstructuur van de bezitter. Voor wie vertrouwd is met typologie lijkt dit logisch omdat de voorkeur voor veel dingen door het temperament wordt bepaald. Zelfs mensen die zonder veel voorkeur bepaalde dingen aankopen, doen dit vanuit een zekere onverschilligheid, gaan weinig bewust door het leven of laten zich gemakkelijk beïnvloeden. Ook dit gedrag is verklaarbaar vanuit de typologie.

Indien deze professor onze cursusboeken had doorgenomen had hij niet alleen tien jaar onderzoek uitgespaard, maar had hij zijn resultaten kunnen duiden. Zijn onderzoek mist een systeem waarin hij zijn bevindingen kan onderbrengen. Nu benoemt hij het gebruik van bepaalde voorwerpen vrij vaag en voegt er een of ander persoonlijkheidskenmerk aan toe zonder deze persoon te typeren. We vermelden de door hem gebruikte kenmerken waarbij we meteen aan het bijbehorend element denken. Het gemis aan de kennis van de vier elementenleer zorgt er voor dat deze waardevolle studie snel uitdooft omdat men er niet praktisch mee kan werken. De elementen zijn door ons toegevoegd.

 • Extravert, enthousiast (V)
 • Kritisch, ruzieachtig (V)
 • Betrouwbaar, gedisciplineerd (A)
 • Zorgelijk, snel overstuur (A)
 • Open voor nieuwe ervaring (L)
 • Gereserveerd, rustig (A)
 • Meevoelend (W), warm (V)
 • Slordig, nonchalant (L)
 • Kalm, emotioneel stabiel (A)
 •  Behoudend, niet creatief (A)

Als we de gebruikte elementen optellen komen we tot het volgende resultaat: driemaal V, eenmaal W, tweemaal L en viermaal A.

Hij zegt zelf het volgende over zijn onderzoek:

‘We hebben gezien hoe mensen door identiteitsclaims, gevoelsregulatoren en gedragsneerslag in hun privéomgeving sporen van henzelf achterlaten. Deze mechanismen komen ook in samenhang voor en het is niet altijd duidelijk welke mechanismen verantwoordelijk zijn voor de aangetroffen sporen.

Wie de vaardigheden van het typeren beheerst kent meteen de mechanismen die voor een bepaald gedrag verantwoordelijk zijn. Na het bepalen van het type doormiddel van typologie, fysionomiek, lichaamstaal, voorkeur van smaak en kleur is het niet moeilijk om de kleding, de haartooi, het interieur enz. van zo iemand te raden. Alles hangt heel nauw samen met het temperament.

In de typologie maken we een onderscheid tussen alles wat door het temperament wordt bepaald en de wijze waarop iemand vanuit zijn temperament reageert op bepaalde situaties. Een uitgesproken V-type heeft kwaliteiten die alleen tot dit element behoren en tegengesteld zijn aan de kwaliteiten van het element W. Breekt er bijvoorbeeld brand uit dan zal een V-type daar heel anders op reageren dan een W-, L- of A-type. Dat geldt evenzeer voor het aanschaffen van bepaalde dingen. Een A-type zal nooit modieuze dingen aankopen omdat die hun degelijkheid en nut nog niet hebben bewezen. Iedereen reageert vanuit zijn temperament. Onze studenten zijn erg tevreden over de kennismaking met de vier elementenleer, maar ze beseffen vaak niet dat deze kennis eigen is aan de Europese Academie. Er zijn wel enkele boeken verschenen over de vier elementenleer, maar dan is de inhoud vrij vaag, vaak onjuist, heel beperkt en van weinig praktische waarde.   

 

Blog in samenwerking met:

www.europeseacademie.be

www.natuurgeneeskundigen.be en

natuur-en-gezondheid.skynetblogs.be

09:13 Gepost door Jan Dries in Typologie, Vier elementenleer | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

19-09-13

Spiegelneuronen

Als we naar een meeslepende film kijken krijgen wij de tranen in onze ogen bij het meeleven van een verdrietige scène. Andermans emoties maken deel uit van onszelf en kunnen onze eigen emoties worden. Het kost ons geen enkele moeite om dit te ervaren. Het gebeurt automatisch, intuïtief en grotendeels buiten onze wil om want onze hersenen doen het voor ons. Het succes van onze relaties en contacten hangt af van ons vermogen de gevoelens en gemoedstoestand van anderen te bespeuren. Hoe vaak voelen we inderdaad aan hoe anderen er aan toe zijn, ook al proberen ze dat te verbergen. We voelen verdriet achter een geveinsde glimlach en slechte bedoelingen achter een schijnbaar vriendelijk gebaar. Hoe doen we dat? 

De ontdekking van de spiegelneuronen in de jaren negentig van de vorige eeuw brengt meer duidelijkheid. Neuronen zijn zenuwcellen waaruit de hersenen en het zenuwstelsel zijn opgebouwd. Spiegelneuronen ‘spiegelen’ het gedrag en de emoties van mensen om ons heen, zodat die anderen als het ware deel van ons gaan uitmaken. De ontdekking van deze cellen kan een groot aantal van de raadselen van het menselijk gedrag verklaren. Spiegelneuronen helpen ons niet alleen onze medemens te begrijpen, maar leveren ook verrassend nieuwe antwoorden op eeuwenoude vragen: hoe heeft de evolutie geleid tot menselijke taal en hoe is ons lichaam gerelateerd aan onze denkwijze?


Praktijkgerichte leermethode

De ontdekking van de spiegelneuronen ligt aan de basis van de praktijkgerichte leermethode. Zoals u weet hechten we veel belang aan het visualiseren van kennis. Het demonstreren of iets voordoen door de docent is van groot belang, want ‘zien’ wordt omgezet in ‘doen’. Uit de biologie weten we dat jonge dieren naar de handelingen van hun ouders kijken en deze proberen na te bootsen. Als een docent een therapie voorstelt en de handeling demonstreert of een kruidenmengsel bereidt wordt deze waarneming door onze spiegelneuronen omgezet in eigen kennis. Hierbij speelt aanleg een belangrijke rol. In de mate dat de student zijn interesse toont zullen de spiegelneuronen krachtiger functioneren. Zo heeft men onderzoek gedaan bij pianisten, waaruit blijkt dat bij het horen van muziek, de spiegelneuronen actief werden. Bij niet-pianisten gebeurde er niets. Het aanleren van een beroep of vaardigheid heeft op de eerste plaats te maken met de genetische structuur, vandaar het grote belang van de typologie.

 

Typologie

De spiegelneuronen staan in verhouding met het genetisch patroon. Dit is logisch omdat bepaalde neuronen die sterk ontwikkeld zijn zich spiegelen, terwijl minder ontwikkelde neuronen dit niet doen, zoals in het voorbeeld van de pianist en de niet-pianist. Tegenover bepaalde persoonlijkheidsstructuren staan de bijhorende spiegelhormonen. Een emotioneel type, zoals iemand met een dominerend W-element, zal op emotioneel en intuïtief vlak specifieke spiegelneuronen hebben, terwijl een A-type over weer andere spiegelneuronen beschikt. De vzw Europese Academie is de enige school die over een grondige kennis en ervaring beschikt in verband met typologie. Bij de praktijkgerichte leermethode speelt de typologie eveneens een doorslaggevende rol. Door de ontdekking van de spiegelneuronen kunnen we de toepassingen van de typologie nog verder uitbreiden en verfijnen.

 

Blog in samenwerking met:

www.europeseacademie.be

www.natuurgeneeskundigen.been

natuur-en-gezondheid.skynetblogs.be

 

09:27 Gepost door Jan Dries in Gezondheid, Vier elementenleer | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-07-13

VOEDING EN DE VIER ELEMENTEN

Eeuwenlang werden kruiden ingedeeld volgens het principe van de vier elementenleer. Een kruid is warm, koud, vochtig of droog in de eerste, tweede, derde of vier graad. Sommige kruiden hebben meerdere kwaliteiten, dan spreekt men bijvoorbeeld van een kruid is warm in de derde en droog in de tweede graad of omgekeerd.  Voedingsmiddelen werden nooit op deze wijze ingedeeld. Bij voeding vertrekt men vanuit de smaak en het voedingspatroon dat bij het type behoort. We verwijzen hier naar het boek Fysionomiek.


Samenstelling van een voedingsmiddel

Een voedingsmiddel is samengesteld uit: Calorieleverende stoffen, dit zijn eiwit, vet en koolhydraten. Deze voedingsstoffen behoren uiteraard tot het element (V) omdat ze warmte leveren.

 • Voedingsmiddelen bevatten veel of weinig water. Waterrijke voedingsmiddelen hebben een afkoelende werking en behoren tot het element (W).
 • Voedingsmiddelen bevatten ook zuurstof, maar hierover is weinig geweten. Dit aspect behoort tot het element (L).
 • Mineralen, ballaststoffen en andere harde bestanddelen behoren tot het element (A).

Eiwit wordt in de voedingsleer zowel tot de calorieleverende stoffen als tot de opbouwende stoffen gerekend. Eiwit behoort zowel tot (V) als tot (A). Aan de hand van de inhoudsstoffen blijft het moeilijk een indeling te maken.  Het lijkt ons veel eenvoudiger om vanuit de mens te vertrekken. De typologie leert ons de verhouding van de elementen in het temperament bepalen en van daaruit is het niet zo moeilijk om het verband te leggen tussen de persoon en zijn juiste voeding. In de fysionomiek wordt het belang van de constitutie aangetoond.


Smaken

Er zijn 4 smaken:

·      Bitter:  behoort bij het V-type

·      Zout:   behoort bij het W-type

·      Zoet:   behoort bij het L-type

·      Zuur:   behoort bij het A-type

 

Voedingspatroon per element

Een Vuurtype geeft de voorkeur aan de bittere smaak en heeft behoefte aan een eiwit-vetrijke voeding, dus veel (V) om op korte tijd veel energie om te zetten. Indien een V-type té eiwit- en vetrijk eet geeft u aan deze persoon meer koude voeding, d.w.z. waterrijke voeding. Het V-type doet dat vaak spontaan door meer fruit te eten en veel te drinken.

Het Watertype heeft behoefte aan alles waarin veel zout is verwerkt. Zijn voorkeur gaat uit naar zetmeelrijke graanvoeding zoals brood, gebak en deegwaren. Zetmeelrijke voeding wordt altijd met zout bereid om de maagzuurproductie te stimuleren en de granen beter verteerbaar te maken. Zetmeel heeft bovendien de eigenschap water vast te houden. Het W-type drinkt veel en komt snel aan. Door een té waterrijke voeding heeft dit type soms meer eiwit en vet nodig. Dat kunt u berekenen door het voedingspatroon te controleren. Beperking van zetmeelrijke voeding en zout is in de meeste gevallen, zeker bij zwaarlijvigheid, aan te bevelen. Bij een W-type controleert u steeds de natrium-kalium verhouding (zie voedingsmiddelentabel). In een gezonde voeding heeft men weinig natrium maar erg veel kalium nodig. Aardappelen bevatten minder zetmeel (15 à 16%) dat van een heel andere samenstelling is dan het zetmeel uit granen. Aardappelen zijn ook kaliumrijk en waterafdrijvend.

Het Luchttype heeft behoefte aan suiker. Zijn spierweefsel heeft daar behoefte aan door zijn snelle motoriek. Het L-type verteert snel, neemt niet zoveel op, heeft een snelle verbranding en wordt daarom een ‘doorjager’ genoemd. Dit type eet grote hoeveelheden zonder te verdikken. De hoeveelheid is bij hem belangrijker dan de samenstelling van het voedingspatroon. Mensen met een verzwakt zenuwstelsel, die onder stress leven of psychisch belast zijn hebben extra behoefte aan zoet, ook al behoren ze niet tot het L-type. Hou daar rekening mee als u bij iemand een grote suikerconsumptie of trek in chocolade vaststelt.

Het Aardetype geeft de voorkeur aan de zure smaak en kiest daarom gemakkelijk voor voedingsmiddelen die bewaard zijn in azijn of melkzuur zoals augurken, zilveruitjes, zuurkool, enz. Ook zure sauzen weten ze te waarderen alsook yoghurt, karnemelk, citroen, pompelmoes en andere zure voedingsmiddelen. Het zijn goede groente-eters omwille van de hartelijke smaak. Ze eten vaak vetarm, weinig fruit en drinken kleine hoeveelheden. Het A-type zweet, zelfs in de zomer, weinig. Ze hebben meestal last van een droge stoelgang, dik bloed en een droge huid. Een L-A-type geeft de voorkeur aan een zoet-zure smaak.

 

Voedingspatroon aanpassen

Om het voedingspatroon voor iemand te bepalen of eventueel te verbeteren, is het nodig dat u de constitutie en het temperament bepaalt. Ga vooral de voorkeur van de smaak na en probeer aan de hand van zoveel mogelijke factoren (lichaamsbouw, gezichtsstructuur, stem- en taalgebruik, lichaamstaal, lichaamshouding en de persoonskwaliteiten) het temperament te bepalen. Vanuit deze gegevens neemt u een gesprek af (voedingsanamnese) en breng dit in verband met de problematiek van deze persoon. Het bestaande voedingspatroon zegt vaak veel over de persoon. In de natuurgeneeskunde werkt men steeds vanuit het contraria-principe, d.w.z. vanuit de tegenstellingen (zie Typologie). Iemand met té veel vuur heeft afkoeling nodig. De tegenstelling tussen warme (V) en koude voeding (W) is gemakkelijk te maken. Alle calorierijke voedingsmiddelen zijn warm en alle caloriearme voedingsmiddelen zijn koud. U herkent ze eveneens aan de hoeveelheid eiwit en vet en de hoeveelheid water. Alle waterrijke voedingsmiddelen (zie voedingsmiddelentabel) hebben een afkoelende werking. De tegenstelling tussen zuurstofrijke (L) en droge voeding (A) is moeilijk te maken. Er zijn weinig of geen voedingsmiddelen voor de horizontale as (L-A). Vandaar dat we het moeten stellen met warme en koude voeding.

Wie het temperament van de cliënt of de patiënt goed analyseert en zijn voedingspatroon kent, kan probleemloos vanuit zijn voedingskennis en de typologie de juiste voeding aanbevelen.


12:04 Gepost door Jan Dries in Vier elementenleer, Voeding | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-04-07

Levensritme

a3aa2

 

 

De volle maan en het levensritme

 

Eén van de meest bekende mythen is dat er bij volle maan méér kinderen worden geboren. De volle maan heeft een sterkere aantrekkingskracht waardoor de kans bestaat dat de geboorte lichtjes wordt vervroegd. Het aantal zwangerschappen wordt er niet door bepaald. Bij volle maan zijn kinderen meestal lastig en geraken, net als hun ouders, geïrriteerd. Zij voelen zich anders. De invloed van de maan op het leven op aarde is wetenschappelijk aangetoond en wordt bevestigd door ebbe en vloed. Het is opvallend dat bij volle maan meer inbraken gebeuren, maar dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de dieven dan geen kniplamp nodig hebben. Er is wel een verminderde vaststelling van letsels door geweld. Er is zelfs kans dat de beurskoersen met 6% dalen op dagen met volle maan. Het is ook correct dat mensen minder lang slapen tijdens de nachten met volle maan. Ruim 70% van de mensen slaapt dan zes uur of langer, normaal is dat 83%. Het slaapmechanisme is afgestemd op licht en donker waarbij de stof melanine een rol speelt. De productie van melanine houdt op als er voldoende licht aanwezig is en dat geldt blijkbaar ook voor het maanlicht.

 

De invloed van de maan op mens, dier en plant toont mooi aan dat er een kosmische verbinding is. We zijn immers een schakel tussen aarde en kosmos. Omdat de mens het contact met de natuur verloren is, ondergaat hij niet meer bewust al deze invloeden en dat is jammer. Dat heeft zijn weerslag op onze gezondheid maar ook op ons geluksgevoel. We moeten opnieuw het ritme van de natuur ontdekken, leven volgens het dag- en het nachtritme, het ritme van de seizoenen. Deze invloeden zijn erg groot. De chronobiologie, de wetenschappelijke discipline die zich met het levensritme bezig houdt, heeft interessante vaststellingen gedaan. Aan de hand van deze onderzoeken heb ik een orgaanklok ontwikkeld, zodat u de positieve maar ook negatieve invloeden van uur tot uur op uw organen kunt aflezen. Zo heeft men vastgesteld dat het hart tussen 8 en 10 uur het meest belast wordt en dat in deze tijdspanne vrij veel hartinfarcten plaats vinden. Wie een zwak hart heeft doet er goed aan om deze periode anders in te richten. De Chinezen hebben al tweeduizend jaar geleden een orgaanklok ontwikkeld, maar die is achterhaald, vandaar dat ik het nodig vond deze bij te stellen.

 

Wilt u meer weten over het levensritme beveel ik u mijn brochure ‘Het levensritme ‘ aan.